Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ002925

Een sage (mondeling), september 1950

Hoofdtekst

Op 'e Koatstertille wenne alear in man, dy koe tsjoene. Tsjin in jonge sei er: "Sjoch, dêr hast in dûbeltsje." En hy lei it foar him del. Mar de jonge koe it mei gjin mooglikheit fan 'e tafel krije.
Ut ien en deselde flesse tape dizze persoan brandewyn of jenever, hwat men mar leafst hie.
Hied er forlet fan drank, dan stjûrde hy in spylkaert út, Skoppenboer. Der woarde dan in flesfol brocht, mar hy mocht dy flesse sels net oankrije. Died er dat al, dan gong er dea.
It wie fansels net goed fan sokke drank in slokje to nimmen, mar goaide men it earste romerfol fuort, oer it rjochter skouder hinne, dan kom der jin neat fan oer. (opm. A.A.J.: it sil wêze moatte lofter skouder.)

Beschrijving

Een man in Koatstertille kan toveren. Als hij een dubbeltje voor een jongen op tafel legt, kan de jongen hem met geen mogelijkheid loskrijgen. Hij kan uit één fles brandewijn of jenever halen, en als je verliest met kaarten haalt hij een fles tevoorschijn, die je zelf niet open mag maken. Anders ga je dood. Van dat drankje moet je nooit direkt een slokje nemen, maar je moet eerst een glas vol hebben en die over je rechterschouder weggooien.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 29, verhaal 25 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

september 1950

Naam Locatie in Tekst

Koatstertille [Kootstertille]    Koatstertille [Kootstertille]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21