Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003008

Een sage (mondeling), september 1955

Hoofdtekst

Tichte by de âld toer to Eastemar wenne froeger in slachter. Dy hiet fan Tsjipke. Op in joun moest er nei in boer ta to slachtsjen. Doe't dat gebeurd wie woarde de flesse op 'e tafel set. Dat wie sa it gebrûk. En dêrnei soe Tsjipke dan wer op hûs yn. Doe frege him ien: "As de âld hear dy aenst yn 'e mjitte komt, soest dan ek kjel wurde?"
"Dêr jow ik neat om", sei Tsjipke.
Mar de âld hear kom him yn 'e mjitte. Tsjipke seach it dúdlik. Hy sette it op in rinnen, sa hurd as er koe. Hy goaide de doar suver út 'e hingsels wei en de tsjerne rekke fan 'e skammel. Hy doarst de doar net iens achter him ticht to dwaen.
Hy hat de skrik sa to pakken krige, dat hy hat noait wer drank brûkt, wurdt der sein.
De âld hear, dat wie in mynhear Poutsma, dy't by syn libben op it slot to Eastemar wenne hat. Nei't er stoarn wie, spoeke er op it Heechsân om en makke in bulte minsken kjel.

Onderwerp

SINSAG 0477 - Begegnung mit Geistern.    SINSAG 0477 - Begegnung mit Geistern.   

Beschrijving

Na zijn dood spookt een slotheer rond en maakt mensen bang. Een man die beweert dat een ontmoeting hem niets doet, schrikt toch vreselijk.


Bron

Collectie Jaarsma, verslag 30, verhaal 8 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Tsjipke    Tsjipke   

Poutsma    Poutsma   

Heechsân    Heechsân   

Eastemar    Eastemar   

Tsjipke    Tsjipke   

Poutsma    Poutsma   

Naam Locatie in Tekst

Eastemar    Eastemar   

Oostermeer    Oostermeer   

Heechstrjitte    Heechstrjitte   

Hoogzand    Hoogzand   

Plaats van Handelen

Oostermeer    Oostermeer   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21