Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003021

Een sage (mondeling), september 1955

Hoofdtekst

Yn Eastemar, tichte by de Sawn húskes, woarde us ien fan 'e Koaten, dy't dêr lâns fytste by jountiid, fan 'e iene kant fan 'e wei nei de oare smiten. Mar it eigenaerdige wie, der hie neat to sjen west.

Onderwerp

SINSAG 0542 - Von unsichtbaren Händen aufgenommen    SINSAG 0542 - Von unsichtbaren Händen aufgenommen   

Beschrijving

Een man wordt 's avonds van de ene naar de andere kant van de weg gesmeten.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 30, verhaal 21 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Sawn Hûskes    Sawn Hûskes   

Koaten    Koaten   

Naam Locatie in Tekst

Sawn Hûskes    Sawn Hûskes   

Koaten    Koaten   

Kooten    Kooten   

Plaats van Handelen

Oostermeer    Oostermeer   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21