Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003205

Een sage (mondeling), november 1955

Hoofdtekst

Men gong ek wol hinne en strui moal op 'e stuollen. Dêr wie in nachtmerje bang foar, hwant sy mocht bislist neat meinimme út it hûs, dêr't se kom. En moal hong maklik oan.
Op oare plakken hongen se wol us fleartokken foar 't bêd.
Op 'e rêgen fan 'e hynders struiden se gewoanlik kaf.
Fan 'e sawn susters wie ien in nachtmerje.
Der hat hjir yn 'e Hamsterheide ien wenne, dy syn hynder hie lêst fan in nachtmerje. Doe struide er kaf op 'e rêch fan it hynder. De oare moarns siet it buorwiif op it hynder. Sy koe der net ôfkomme fanwege it kaf.

Onderwerp

SINSAG 0791 - Begegnung mit Mahr.    SINSAG 0791 - Begegnung mit Mahr.   

Beschrijving

Afweermiddelen tegen nachtmerries zijn het strooien van meel, hangen van takken van de vlier voor het bed, strooien van kaf op de rug van het paard. Geval dat buurvrouw die de nachtmerrie blijkt te zijn, door het kaf vast zit op het paard.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 32, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

november 1955
Begegnung mit Mahr

Naam Locatie in Tekst

Hamsterheide    Hamsterheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21