Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003206

Een sage (mondeling), november 1955

Hoofdtekst

Der wie us in man yn 'e Hamsterheide by moai ljochtmoannewaer oan 't murdejeijen. 't Wie tige let yn 'e nacht. Hy seach, dat der noch ljocht brânde yn in hûs. Heden, tocht er, dêr binne grif jounpraters. Hy kom tichterby. Doe seach er dêr foar de glêzen in pear froulju stean.
Dy steane dêr to harkjen, tocht er. Dy sil ik aenst it leksum us oplêze. Mar doe't er tichter by kom, wienen de froulju ynienen samar fuort, en dêr stie in dikke fôlle foar yn 't plak, mei de beide foarste poaten op 't finsterbank.
De man makke gau, dat er fuortkom.

Beschrijving

's Nachts brandt er nog licht in een huis en staan vrouwen voor het raam. Als een man dichterbij komt zijn de vrouwen verdwenen, maar staat een veulen met de voorpoten op de vensterbank.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 32, verhaal 6 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

november 1955
Uit gegevens elders blijkt dat Hamsterheide is uitgegroeid tot Harkema Opeinde.

Naam Locatie in Tekst

Hamsterheide    Hamsterheide   

[Harkema Opeinde]    [Harkema Opeinde]   

Plaats van Handelen

Harkema (Friesland)    Harkema (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21