Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ003909

Een sage (mondeling), mei 1966

Hoofdtekst

Edzer Sint dat wie myn pake.
Hy praette omstrûpt, dat hat er al syn libben dien.
Op in kear wied er ergens oan 't wurk mei Aen klokje. Aen hat it letter forteld.
Dû net wytste hwat ik wol, sei er.
Né, sei Aen, hoe soe ik dat wite kinne, jong.
Ik om in buorrel wol.
Hast dan wol sinten?
Ikke gjin sinten gebrek ha. Doe liet er in ponge mei sinten sjen, it wie allegear jild. Der woarde in heal fleske ophelle.
Dû ek in bytsje fan ha wolste?
Jongeja, sei Aen, ik ha noait in sint.
Dû wol sinten ha wolste?
Jawol, sei Aen.
Dan dû joun om tolve ûre by my wêze maste en dan dû trije kear mei in swarte kat om 't tsjerkhôf hinne rinne maste en dan dû sizze maste: - Wie koopt er mijn zwarte kat? - Dan dû noait sinten gebrek wer haste.
Aen sei: Ik kom joun.
Dan ikke de swarte kat wol meinimme, sei er.
Mar Aen fortroude de saek net en hy doarst it net oan. Hy sei: Ik kom net.
Dan dû ek gjin sinten ha wolste, hie Edzer tsjin him sein.
(Edzer Sint hie in wikseldaelder)

Onderwerp

SINSAG 0907 - Teufelsgeld.    SINSAG 0907 - Teufelsgeld.   

Beschrijving

Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het niet.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 39, verhaal 9 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

? [mei 1966]
Teufelsgeld

Naam Overig in Tekst

Edzer Sint    Edzer Sint   

Naam Locatie in Tekst

Aen    Aen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21