Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004009

Een sage (mondeling), zondag 15 mei 1966

Hoofdtekst

In suster fan pake wenne yn 'e Folgeren by in boer. Dy boer hie in hynder, dat hie 't yn 't boarst. Net ien koe der by komme, sa sloech en trape en skopte it beest. Se hienen alris tsjin Hinse sein, as dy ris komme koe. Hinse hie dat tasein, mar hy kaem net.
Mar doe op in kear kaem er hartstikke dronken fan Drachten ôf yn in rydtúch. De hynders fjouweren oer de wei. Mar doe't er sei Ho! stienen se as in top. Hinse kaem by de boer oan 'e doar. Dy fornaem wol dat er dronken wie en sei: Is 't net better dat jo op in oare kear komme? Hwant it wie ek noch snein. Mar Hinse sei: Jimme ha my ûntbean, net? Nou, hjir bin ik.
It hynder stie to triljen, doe't Hinse der by kaem. Hinse bifielde en bitaestte him hielendal. 't Hynder, dat oars ôfgryslik skopte en trape, tilde net in foet op.
Hinse sei: Ik sil salve jaen. Dêr matte jimme 't boarst mei ynsmarre, dan is 't samar wer klear. In dei of hwat letter wie 't hynder wer klear.

Beschrijving

Kortademig paard dat niet te benaderen was, is bij onderzoek door duivelbanner rustig. Na enige dagen insmeren van de borst met zalf is het paard genezen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 40, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

15 mei 1966

Naam Overig in Tekst

Hinse [Jehannes de Boer]    Hinse [Jehannes de Boer]   

Naam Locatie in Tekst

De Folgeren    De Folgeren   

Drachten    Drachten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21