Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004011

Een sage (mondeling), zondag 15 mei 1966

Hoofdtekst

Hinse hat ris rûzje hawn mei de kooplju út Drachten. Sy sieten meielkoar op 'e bovensael fan 'e herberch 'De Phoenix' to Drachten.
Doe bigong Hinse hiel bot to brullen en doe woarden de kooplju allegear binaud. Hwant Hinse dat wie net in gewoanen ien, mar in hantlanger fan 'e duvel. Dat wisten se allegear wol.
Sûnder dat Hinse der in hân nei útstuts, truzelen se allegear by de trap del.

Beschrijving

Bij een ruzie begint een duivelbanner hard te brullen. De kooplui vluchten, want ze weten dat de duivelbanner een handlanger van de duivel is.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 40, verhaal 11 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

15 mei 1966

Naam Overig in Tekst

Hinse    Hinse   

[Hinse Jehannes de Boer]    [Hinse Jehannes de Boer]   

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

De Phoenix    De Phoenix   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21