Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004111

Een mop (mondeling), donderdag 19 mei 1966

Hoofdtekst

Der ried ris in rydtúch troch Hurdegaryp. In deftich klaeid hear stuts de hân op en frege oft er mei ride mocht.
Hwer matte jo hinne? frege it selskip.
Nei Sumar, sei de hear.
O, dêr matte wy ek hinne. It wienen witsjes. Dêr sille wy Japik Ingberts ophelje.
De hear siet ynmiddels al by har yn 'e wein. Hy sei: O, hwat soe dat in great gelok wêze, hwant Japik Ingberts, dat is sa'n greate bandyt. Dy stelt en rooft alles byelkoar.
Doe't se al yn Sumar wienen, en omtrint oan it hûs fan Japik Ingberts ta, sei de hear: "Hjir mat ik der út."
Dat gebeurde. Mar dêr docht dy mynhear samar in sprong oer in wide sleat en dan set er de iene hân op 'e wringe fan in hekke, wylst er mei de oare hân wiuwt en hy ropt: Hearen, nou kin 'k jim mar sizze, dat Japik Ingberts mei jimme riden hat!

Onderwerp

VDK 1525Z* 19 - Japik Ingberts rijdt vermomd mee met zijn achtervolgers    VDK 1525Z* 19 - Japik Ingberts rijdt vermomd mee met zijn achtervolgers   

VDK 1525Z* 13 - Japik Ingberts spring over een brede vaart    VDK 1525Z* 13 - Japik Ingberts spring over een brede vaart   

Beschrijving

Een heer krijgt een lift met een rijtuig. In de wagen zitten politiemannen die Japik Ingberts gaan inrekenen. De heer beaamt dat Ingberts een grote bandiet is. In het dorp van hun bestemming verlaat de heer de wagen weer. De heer springt meteen over een grote sloot en roept de politie toe dat ze zojuist de vermomde Japik Ingberts een lift hebben gegeven. Andermaal is hij aan de politie ontkomen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 41, verhaal 11 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

19 mei 1966
De Japik Ingberts-cyclus (Japik Ingberts rijdt vermomd mee met zijn achtervolgers) & VDK 1525Z* 13, Japik Ingberts spring over een brede vaart

Naam Overig in Tekst

Japik Ingberts    Japik Ingberts   

Naam Locatie in Tekst

Hurdegaryp    Hurdegaryp   

Hardegarijp    Hardegarijp   

Sumar    Sumar   

Suameer    Suameer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21