Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004112

Een mop (mondeling), donderdag 19 mei 1966

Hoofdtekst

Japik Ingberts woe op 'e Grinzer Klaei ynbrekke yn in herberch. Hy kroep ta de skoarstien yn. Dy siet fol siden spek. Japik Ingberts glied út en kaem mei in side spek nei ûnderen ta. Hy wie roetswart. It joech in soad leven doe't hy dêr sa troch dy skoarstien rûgele mei it spek en fan dat lawaei woarde de kastlein wekker. Dy makke gau ljocht en sa kaem er by de dief.
Mar Japik Ingberts hie gau de side spek oer 't skouder smiten. Hy stapte op 'e kastlein ta mei syn swarte troanje en sei: "Hjir hast spek! Hjir hast spek!" De kastlein tocht net oars as it wie de kweade sels, dy't dêr foar him stie en hy rôp binaud: "Satan, meitsje datst hjir wei komst!"
Japik Ingberts makke dêr handich gebrûk fan en seach om in hinnekommen. De side spek wie to lestich om mei to nimmen, dy smiet er fuort.

Onderwerp

AT 1624B* - The Theft of Bacon    AT 1624B* - The Theft of Bacon   

ATU 1624B*    ATU 1624B*   

Beschrijving

Japik Ingberts breekt in een herberg in door zich door de schoorsteen te laten zakken. In de schoorsteen hangen vele zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de kastelein. Als de kastelein licht heeft gemaakt, ziet hij de roetzwarte Japik aan komen lopen die hem een stuk spek aanbiedt. De kastelein denkt dat het de duivel is en stuurt hem weg. Japik vlucht maar moet het stuk spek weggooien.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 41, verhaal 12 (Archief Meertens Instituut)

Motief

K419.4 - Stolen bacon offered to the owner.    K419.4 - Stolen bacon offered to the owner.   

Commentaar

19 mei 1966
The Theft of Bacon

Naam Overig in Tekst

Japik Ingberts    Japik Ingberts   

Grinzer Klaei    Grinzer Klaei   

Groninger    Groninger   

Satan    Satan   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21