Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004204

Een sage (mondeling), dinsdag 24 mei 1966

Hoofdtekst

Hjir yn 'e Sweach ha hiel faek krânsen yn 'e kessens west. 't Wienen bolfoarmige dingen mei allegear jern der yn. 't Wie fierder allegear fear. Yn fierwei de measte gefallen gongen se dan nei Wopke fan Kûkherne om rie.

Onderwerp

TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek    TM 3101 - Heks maakt kind (mens, dier) ziek   

Beschrijving

In Kollumerzwaag zaten heel vaak kransen in de kussens, bolvormige dingen met garen erin tussen de veren. Meestal gingen ze dan naar Wopke van Kûkherne om raad.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 42, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

24 mei [1966]
Heks maakt kind (mens) ziek

Naam Overig in Tekst

Sweach    Sweach   

Wopke    Wopke   

Naam Locatie in Tekst

Kollumerzwaag    Kollumerzwaag   

Kûkherne    Kûkherne   

Kuikhorne    Kuikhorne   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21