Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004601

Een sage (mondeling), woensdag 08 juni 1966

Hoofdtekst

Hjir yn in dobbe njonken 't hûs ha se nêst in fjirtich jier ris in stim heard. 't Wie op jountiid. Dyselde yn 'e dobbe sei:
De tijd is verschenen, de man is er niet.
Doe ha se dêr hinne west mei lantearnen en mei leiders, hwant se wienen bang dat der ien forsûpt wie, mar sy ha net ien foun. Der is koarte tiid dêrnei al ris in jonge omtrint forsûpt. Ik en myn heit ha him krekt op 't nipperke ret. Mar der is noait echt ien yn fordronken.

Onderwerp

SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"    SINSAG 0001 - "Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"   

Beschrijving

In een meertje naast het huis van de vertelster hebben ze op een avond eens een stem gehoord, die zei: De tijd is verschenen, de man is er niet. Toen hebben ze met lantaarns gezocht of er iemand verdronken was. Korte tijd later is er bijna een jongen verdronken, maar er is nooit iemand echt in verdronken.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 46, verhaal 1

Motief

D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.    D1311.11.1 - River says, “The time has come but not the man”.   

Commentaar

8 juni 1966
"Hier ist die Zeit, wo ist der Mann?"

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21