Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ004704 - In forhael sûnder ein

Een sprookje (mondeling), vrijdag 10 juni 1966

Hoofdtekst

In forhael sûnder ein.
Der wie ris in koaning, dy hâldde tige fan fortellen. Hy hie bikend meitsje litte dat deselde, dy't altyd mar troch fortelle koe, dy mocht mei syn dochter trouwe en dy krige it hiele koaninkryk der op ta. Mar, as it mislearre, dan moest er syn holle forlieze.
Der hienen al in soad gadingmakkers west. Hwant hwa woe net graech mei de koaning syn moaije dochter trouwe? En dan ek noch it heale koaninkryk der by? Mar der wie net ien by dy't it opret hie. En dy mannen wienen allegearre deamakke.
Nou wie der ien, dy siet by de feart to fiskjen. Dy kom to hearren hoe't men de koaningsdochter en it heale koaninkryk fortsjinje koe. Hy tocht: dat kin 'k wolris bisykje.
Hy liet syn angel yn 'e steek en hy gong nei 't paleis ta.
De koaning sei: Binne jo de kondysjes bikend?
Ja, sei de fisker.
Fortel dan mar op, sei de koaning.
Doe bigong dy fisker to fortellen: Der wie ris in hiele rike man, dy forboude al syn ikkers mei sied.
Dêr kaem safolle fan, dat hy koe de opbringst mei gjin mooglikheid bergje. Dêrom liet er in hiel, hiel greate skuorre bouwe en dêr woarde al dat sied yn ûnder brocht. Doe woarde dy skuorre goed ôfsluten.
Mar de timmerman hie in lyts foutsje makke. Der siet by it ûleboerd in lyts gatsje, dêr't krekt in fûgeltsje troch koe.
Doe kom der in moskje oanfleanen en dat pikte ien roggekerl út dy hiele greate, greate heap. Mei dy roggekerl fleach er fuort.
Doe kom der wer in moskje oanfleanen en dat pikte ek ien roggekerl út dy greate heap.
En doe kaem der... En sa fortelde de fisker mar oan ien tried wei troch.
Dat bigong de koaning bot to forfelen. Nei forrin fan trije wiken joech er de fisker trije wiken fakânsje. Dêrnei moest er mar wer komme.
Dat die dy fisker ek, mar it forhael bleau gelyk: Doe kom der wer in moskje oanfleanen en dat pikte ek ien roggekerl út dy greate heap. En sa gong dat àl mar troch.
Dat op it lêst krige de koaning syn nocht. It bigjint my to forfelen, sei er. Komt dêr noait in ein oan?
Né, sei de fisker, de loft is noch swart fan de mosken en de skuorre is noch lang net leech.
Doe sei de koaning: Jo sille myn dochter ta wiif ha en it heale koaninkryk der by. Jo hawwe it woan.
Mar de fisker sei: Ik bin jou gaven net brek. Ik haw it goed en bin wol tofreden mei sa't it is.
En hjirmei is ús teltsje út.

Onderwerp

AT 2301A - Making the King Loose Patience    AT 2301A - Making the King Loose Patience   

ATU 2301    ATU 2301   

Beschrijving

Koning maakt bekend dat degene die kan blijven vertellen zijn dochter mag trouwen en het hele koninkrijk krijgt. Veel gegadigden lukt dat niet en worden onthoofd. Een visser probeert het ook. Hij vertelt dat een rijke man voor het vele graan dat hij had verbouwd, een hele grote schuur had laten bouwen. In de nok zit een klein gaatje waar net een klein vogeltje door heen kan. Een musje vliegt naar binnen, pakt een roggekorel en vliegt naar buiten. Drie weken lang vertelt de man dat er een musje een roggekorrel uit de schuur haalt. Na drie weken krijgt hij drie weken vakantie, want het verhaal begint de koning te vervelen. De man vertelt na terugkomst hetzelfde verhaal. Als de koning vraagt of er geen einde aan komt, zegt de man dat de lucht nog zwart is van mussen en dat de schuur nog lang niet leeg is. Het aanbod om de koningsdochter te trouwen en het koninkrijk te krijgen slaat de man af. Hij is tevreden met wat hij heeft.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 47, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Motief

Z11.1 - Endless tale: corn carried away grain at a time.    Z11.1 - Endless tale: corn carried away grain at a time.   

Commentaar

10 juni 1966
Making the King Lose Patience; AT 2301 Corn Carried away Grain at a Time

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21