Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ006122

Een sage (mondeling), vrijdag 01 juli 1966

Hoofdtekst

't Wie yn 'e winter en 't frear ta. Bokke de Boer syn heit Eise soe nei Ljouwert ta. Sy moesten it tolhek to Hurdegeryp passeare. Der kom ek krekt in Grinslanner mei in fanke foarby. It hountsje fan 'e tolgaerder koe dy Grinslander net ôfbliuwe. En ynpleats dat de tolgaerder de houn by him wei rôp, hie dy der nocht oan. Doe sei dy Grinslander: "'t Skeelt mij weinig dat ik je staan laat." En de tolgaerder stie dêr't er stie. It wie fleanende kâld.
Doe't se oan Ljouwert ta wienen, sei de Grinslander tsjin âlde Eise: "Soe er syn nocht hast fan it stean ha?"
Mar doe wie der gjin tolgaerder en gjin hountsje to sjen.

Onderwerp

SINSAG 0666 - Zauberer bannt an den Ort.    SINSAG 0666 - Zauberer bannt an den Ort.   

Beschrijving

Uit wraak omdat een man zijn hond door laat gaan met het belagen van een man zet die de man en de hond vast.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 61, verhaal 22 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

1 juli 1966
Zauberer bannt an den Ort.

Naam Overig in Tekst

Grinslanner    Grinslanner   

Groninger    Groninger   

Hurdegeryp    Hurdegeryp   

Bokke de Boer    Bokke de Boer   

Eise de Boer    Eise de Boer   

Naam Locatie in Tekst

Ljouwert    Ljouwert   

Leeuwarden    Leeuwarden   

Hardegarijp    Hardegarijp   

Plaats van Handelen

Hardegarijp (Friesland)    Hardegarijp (Friesland)   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21