Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ006201

Een sage (mondeling), zaterdag 02 juli 1966

Hoofdtekst

By Foanejacht, tusken Warten en Garyp wie in brêge. By dy brêge stie in hûs. Dêr wie ek yn dy buert in oerset. Dêr lei in skipke. Dêr wenne in heit yn mei syn dochter.
Op in joun woardde der roppen. Der woe noch ien oerhelle wurde.
De faem gong yn 't boatsje. Sy farde nei de oare kant ta.
Sy hearde wol dat er hwat yn 'e boat stapte, mar hja seach neat.
"Hwa wie der?" frege de âld man. Mar hja wie alhiel fan 'e wize. "Ik ha neat sjoen", sei se.
De oare moarns lei se dea op bêd. Sa hie dat gefal har oangrypt. (Oan 'e oare kant, oer de wei, dêr wie in paed op 'e boer syn lân, dat hiet it Poepepaed. Dêr wienen twa poepen formoarde. Dêr spoeke it.)

Beschrijving

Een vader woont met zijn dochter bij een overzet. Op een avond roept iemand dat hij nog overgezet wil worden. Het meisje stapt in het bootje en vaart naar de overkant. Daar hoort ze iemand instappen, maar ze ziet niemand. Ze raakt geheel van de wijs. De volgende morgen ligt ze dood op bed.
(Aan de andere kant liep een pad over het land van een boer. Dat heette Poepepad. Daar waren twee poepen vermoord. Het spookte er).

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 62, verhaal 1

Commentaar

2 juli 1966

Naam Overig in Tekst

Poepepad    Poepepad   

Poepen    Poepen   

Duitsers    Duitsers   

Foanejacht    Foanejacht   

Naam Locatie in Tekst

Warten    Warten   

Garyp    Garyp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21