Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ007002

Een mop (mondeling), zondag 24 juli 1966

Hoofdtekst

Der wie in boer, dy hie in feint, dy hie in jier by him tsjinne. Doe't it wer nei maeije roan, sei de boer tsjin him: "Nou mat ik al even mei dy prate. Hoe sit it, bliuwst hjir wer?"
"'k Wyt net", sei de feint.
"Ik woe dy oars graech hâlde. Foldocht it dy hjir net?"
"Tige boer, dat hoeft wier net oars."
"Hwat is der dan?"
"Nou boer, dat sil ik jo sizze. Ik wol hjir noch wol in jier bliuwe, en, dan sûnder lean, mar dan wol ik ien dei yn it jier eigen baes wêze. Ik wol sels wite, hwannear. Sa'n dei bin ik de boer en jo en de oaren ha my to gehoarsaemjen."
De boer tochte, dat is in wûnderlik bitingst, mar as it net oars koe, nou, dan soe dat troch gean. Dat de feint bleau noch in jier.
It woarde simmer. 't Wie midden yn 'e haeijinge yn 't allerdrokst fan 'e tiid. Sy kommen dy moarns werom fan it lân en ieten. Alles gong gleonhastich. Se hienen noch mar krekt de leppel dellein, of de boer sei: "Mar gau wer nei 't lân ta."
Mar doe sei de feint och sa kalm en evenredich: "Dêr bin 'k noch net oan ta. Hjoed is it moai waer. Ik bin hjoed baes."
Doe bigong de boer oer 't skoandere hea, dat ynhelle wurde moest. Mar de feint sei: "Dat hea krije wy wol yn. Hjoed wol ik de lekkens útdiele. Gean hinne en span it hynder foar de wein. Ik wol hjoed út to riden."
De boer woe der tsjinyn gean, mar de feint sei: "Jo dogge sa't ik jo hjit."
Dat de boer spande it hynder yn. De feint bleau wylst yn 'e keamer.
"Nou dy kast op 'e wein", gebea de feint. En hy wiisde op in greate, djippe kast.
De boerinne krige in kleur, doe't er dat sei. "Né," sei se, "dy kast net, ik wol myn skoandere meubels net skansearre ha."
Mar de feint sei tsjin 'e boer: "Jo hawwe 't wol forstien, nou?"
De boerinne koe lipe of pipe, de kast, dy't o sa swier wie kom op 'e wein to lizzen. De boer en de feint setten dêr mei ôf. De feint lei de swipe oer de rêch fan 'e guds en doe gong it op in fjouwerjen. De kast skodde op 'e wein om.
Sy kommen op in hege brêge. Doe sei de feint: "Ho! Nou wol ik dizze kast hjir yn 'e feart wippe."
Mar doe't er dat sein hie, kom der in lûd út 'e kast wei: "O, jimme forsûpe my!"
De boer woarde tige kjel, mar de feint alhielendal net. Hwat wie it gefal? Ien fan 'e rykste boeren út 'e omkriten siet yn 'e kast. Dy boer wie great mei de frou. De feint wist dêr fan, mar de boer net. De boerinne hie him gau yn 'e kast opsluten, doe't se der iterstiid yn kom wienen, en dat hie de feint noch krekt sjoen.
De kastdoar woarde iepen dien. De feint sei tsjin 'e rike boer: "Dû kinst yn 't libben bliuwe. Under twa bitingsten. Dû meist noait wer in poat by ús op it hiem sette en ik mat in stik jild fan dy ha."
Doe't de rike boer frege hoefolle dat wie, neamde er in bidrach, net to min.
De boer biloofde dat en hat him oan dy bilofte hâlden.

Onderwerp

AT 1358B - Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour    AT 1358B - Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour   

ATU 1358B    ATU 1358B   

Beschrijving

Een boer vraagt een knecht die al een jaar bij hem in dienst is nog een jaar te blijven. Hij wil dat doen op voorwaarde dat hij geen loon krijgt, maar wel één dag in dat jaar de baas mag zijn. Hij wil zelf bepalen wanneer. Op een dag tijdens de hooitijd als ze na het middageten weer naar het land zullen gaan, zegt de knecht: 'Vandaag is het mooi weer, vandaag ben ik de baas'. Hij beveelt de boer de paarden voor de wagen te spannen en een kast op de wagen te laden. Samen rijden ze weg. Ze komen bij een brug en daar wil de man de kast in de vaart gooien. Terwijl hij dat zegt komt er een geluid uit de kast. De boer is bang, maar de knecht weet dat er een rijke boer uit de omgeving in de kast zit. Die heeft een affaire met de boerin. Toen de boer en zijn knechten die ochtend van het land kwamen om te eten, heeft ze haar minnaar in de kast opgesloten en de man heeft dat gezien. Op voorwaarde dat hij geen voet meer over de vloer zal zetten en een flink bedrag betaalt, laat de knecht hem in leven.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 70, verhaal 2

Commentaar

24 juli 1966
Husband Carries Off Box Containing Hidden Paramour

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21