Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ007401

Een sprookje (mondeling), woensdag 03 augustus 1966

Hoofdtekst

Der wienen in faem en in feint, dy wennen by de boer. 't Wie op in snein en de feint dy sei: "Ik sil joun nei de faem ta."
Doe liet de faem har ûntfalle: "Ik wol joun ek in feint ha, al soe 't de duvel ek wêze."
Dy jouns komt der ien foar har by de doar. 't Is in kreaze feint. Hy wurdt ynlitten en komt njonken har to sitten. De boer en de frou sitte der ek by. Mar de boer hat hwat in skalk each op him, krekt as fortrout er it saekje net.
Doe't it bêdtiid woarde foar de boer, rôp er de faem even apart en sei: "Dystû dêr fan 'e joun njonken dy sitten haste, dat is de duvel. Dat woe 'k dy mar even fortelle."
De faem wurdt kjel, mar de boer seit: "Dû mast mar wer by him sitten gean. Sa lang sil er net mear bliuwe. Mar as er dy aenst hwat freget, dan mast him fuort gjin antwurd jaen. Dan mast earst hjir by my komme om my to riepleegjen."
De faem giet wer nei har frijer ta en nei in skoftsje seit er: "Kom, ik mat aenst mar ris wer fuort. Mar ik wol dy earst hwat freegje. Dêrstû moarn it earst in bân om hinne dochste, mei ik dat fan dy ha."
De faem giet nei de boer ta. Dy seit: "Siz mar fan ja. Mar foardatstû op bêd gieste, matstû earst hjir noch even komme aenst. Ik mat noch even hwat tsjin dy sizze."
Dat wie goed. De faem joech har antwurd oan 'e duvel en dy sette ôf. Doe gong de faem nei de boer ta. Hy sei: "Nou giestû moarnmoarne net earder fan bêd ôf, as ik moat dy earst roppen ha. Silst dêr om tinke?"
Dat biloofde de faem. De oare moarns, wielst it oare folk yn 'e keuken siet by de thé, rôp de boer har en sei: "Nou kinst der wol ôfkomme, mar dû mast dy fuort noch net oanklaeije en gjin hoazzen oandwaen. Gean earst nei de skuorre, dêr leit in grude strie. Byn dêr dizze bân om hinne en smyt dan dy grude strie ta de doar út. Dan hastû dy oan dyn wurd hâlden. En dan moatst sizze: 'Dêr hast him.'"
De faem die sa't de boer sei en smiet de grude strie bûten op 'e stiennen en sei: "Dêr hast him."
Doe klaeide se har oan.
Doe't it bûten ljocht wie, seach se ris of de grude der noch lei, mar der wie net ien strieke mear fan oer.

Onderwerp

VDK 1191B* - Het eerste wat gebonden wordt    VDK 1191B* - Het eerste wat gebonden wordt   

Beschrijving

Een meid laat zich ontvallen dat ze die avond een man wil hebben ook al is het de duivel. 's Avonds komt er een goed geklede kerel aan de deur en ze gaan zitten praten. De boer en zijn vrouw zitten er bij. De boer vertrouwt het zaakje niet en roept de meid apart. Hij waarschuwt haar dat de man een duivel is en dat als hij iets vraagt ze eerst de boer moet komen raadplegen. Even later vraagt de vrijer of hij datgene waaromheen ze de volgende ochtend het eerst een band legt, mag hebben. In overleg met de boer, zegt ze dat toe. Ze mag echter niet van bed opstaan voordat de boer haar roept. De volgende ochtend stuurt de boer haar onaangekleed naar de schuur. Ze bindt een touw om een bos stro en gooit die naar buiten met de woorden: 'daar heb je hem'. Als het buiten licht geworden is, is de strobos weg.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 74, verhaal 1

Commentaar

3 augustus 1966
Het eerste wat gebonden wordt

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21