Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ007705

Een sprookje (mondeling), woensdag 25 mei 1966

Hoofdtekst

Feitse Brants wie by ljochtmoannewaer oan 't meanen. Doe sei er sa by himsels: Der is gjin duvel dy't tsjin my meane kin.
Even letter komt der him in swarte gedaente op side. Dy bigjint èk to meanen. Feitse seach, dat dy hurder koe as hy. Doe gong Feitse hinne en roan him in eintsje foarút en stuts doe gau it harspit yn 'e groun op in plak dêr't dy oare meane moest. Doe bigong hy sels wer to meanen.
Mar even letter wie 't krak. De swarte hie de kop fan 't harspit ôfmeand. Doe wist Feitse genôch. It wie de kweade, mei hwa't er meande.
Dû kinst hurder meane as ik, duvel, hied er sein, en doe wied er útnaeid.

Onderwerp

AT 0820A - The Devil Mows with a Magic Sickle    AT 0820A - The Devil Mows with a Magic Sickle   

ATU 0820A    ATU 0820A   

Beschrijving

Feitse Brants denkt dat hij harder kan maaien dan de duivel. Spoedig krijgt hij gezelschap van een zwarte gedaante, die harder kan maaien dan hijzelf. Om de gedaante te stuiten, steekt Feitse een haarspit in het veld. De gedaante maait echter zonder moeite de stalen kop van de metalen haarspit. Feitse begrijpt nu dat het werkelijk de duivel is en hij geeft toe dat hij in de wedstrijd verslagen is. Daarop vlucht Feitse weg.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 77, verhaal 5 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

25 mei 1966
Een haarspit is een metalen pen met een stalen kop; hierop scherpt men de zeis.
The Devil Mows with a Magic Sickle

Naam Overig in Tekst

Feitse Brants    Feitse Brants   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21