Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ007707

Een sage (mondeling), woensdag 25 mei 1966

Hoofdtekst

Jan en syn wiif Bart kreauwen gauris om 'e sinten. Dan forwiet Jan har, dat Bart der to rûch mei om sprong, hwant Jan mocht och sa graech jild lije. Sy wennen yn 't Poalsfjild by de Skieding.
Op in joun kaem Jan fan Drachten werom. Hy roan de Folgersterloane del en sa nei de Skieding ta. Underweis seach er allegear steapeltsjes ryksdaelders lizzen oan 'e kant fan 'e wei. Mar hy doarst der net oan to kommen, hwant hy bisefte wol foar hwa en troch hwa en hwerom dy der dellein wienen.
De kweade woe him yn 'e forlieding bringe. Nei dy tiid hat Jan noait wer mei Bart kreaud oer de / om 'e sinten.

Beschrijving

Een echtpaar heeft altijd ruzie over geld. De man is overdreven zuinig en hij verwijt zijn vrouw spilzucht. Als hij op een dag uit de stad terugkeert, ziet hij langs de weg stapels rijksdaalders liggen. De man is echter argwanend: het is de duivel die hem in verzoeking wil brengen. Sinds die tijd heeft het echtpaar geen ruzie meer om geld.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 77, verhaal 7 (archief Meertens Instituut)

Commentaar

25 mei 1966
Zie ook CJ028320.

Naam Overig in Tekst

Jan    Jan   

Bart    Bart   

Skieding    Skieding   

Naam Locatie in Tekst

Poalsfjild    Poalsfjild   

Drachten    Drachten   

Folgersterloane    Folgersterloane   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21