Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ007709

Een sage (mondeling), woensdag 25 mei 1966

Hoofdtekst

Op 't Heechsân to Eastemar oan 'e ein fan 'e Parsingel stie in buorkerij. Dêr tsjinne in faem. Dy kom fan 'e Harkema. Dy faem seach dêr algeduerigen by in stikelbosk in lyts neaken berntsje, dat wei woarde yn 'e groun. Dy faem woarde op 't lêst sa binaud, dat sy woe dêr net langer by dy minsken bliuwe en sy gong wer nei Harkema ta nei har âlden.
Mar doe kaem de boer sels by har en dy sei: Och, och, kom doch wer, hwant de frou kin net sûnder dy. Sy hat bloed spuid en it is sa'n forlegene boel by ús.
Sy woe earst net, mar doe sei har mem tsjin har: Siz it 'Onze Vader' mar op, dan krigest der gjin lêst wer fan. Dat hat se doe dien. Doe is se mei de boer mei gong en sy hat it berntsje letter noait wer sjoen.

Onderwerp

SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.    SINSAG 0478 - Andere Erlebnisse; unbeschreibbare Spukerscheinungen.   

Beschrijving

Naakt kindje dat in het struikgewas spookt komt niet meer tevoorschijn nadat het Onze Vader is opgezegd.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 77, verhaal 9 (Archief Meertens Instituut)

Naam Overig in Tekst

Heechsân    Heechsân   

Onze Vader    Onze Vader   

Eastemar    Eastemar   

Harkema    Harkema   

Parsingel    Parsingel   

Naam Locatie in Tekst

Eastemar    Eastemar   

Harkema    Harkema   

Heechsân    Heechsân   

Parsingel    Parsingel   

Hoogzand    Hoogzand   

Perensingel    Perensingel   

Plaats van Handelen

Oostermeer    Oostermeer   

Kloekenummer in tekst

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21