Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ008811

Een mop (mondeling), maandag 15 augustus 1966

Hoofdtekst

Froeger wienen der reuzen. Ik ha arbeider west by in boer, dat wie Gurbe Veenstra, dy wenne yn Drachtster Kompenije. Dy koe tige mei 't folk omgean en mocht graech mei ús prate. Op in kear sei er:
"Ik wyt in forhaeltsje. Der wienen twa reuzen, dy soenen in feart grave. Sy hienen al trije jier oan dy feart arbeide, mar al dy tiid hienen se noait ien stom wurd tsjin elkoar sein. Doe sei dy iene op in kear: "Nou, wy sjitte doch moai op mei 't wurk." De oare sei, wylst er it ark der hinne smiet, : "Ik wol mei sa'n babbelaer net prate. Earst mat it wurk dien wêze."

Onderwerp

AT 1948 - Too Much Talk    AT 1948 - Too Much Talk   

ATU 1948    ATU 1948   

Beschrijving

De boer bij wie de verteller vroeger werkte, vertelde eens het volgende verhaaltje over reuzen:
Twee reuzen graven een vaart. Ze werken er al drie jaar aan zonder een stom woord tegen elkaar te zeggen. Opeens zegt de ene dat ze toch mooi opschieten met het werk. De ander antwoordt: 'Ik wil met zo'n babbelaar niet praten. Eerst moet het werk af zijn.'

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 88, verhaal 11

Commentaar

15 augustus 1966
Too Much Talk; SINSAG 0135, Der schwatzhafte Riese

Naam Overig in Tekst

Gurbe Veenstra    Gurbe Veenstra   

Drachtster Compagnie    Drachtster Compagnie   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21