Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009310

Een sage (mondeling), zondag 21 augustus 1966

Hoofdtekst

Op it Bouwekleaster wenne in boer, dy soe op in moarn nei it lân ta om nei syn fé to sjen. Doe't er dêr kom, wie dêr in hiele keppel minsken yn syn lân. In frommes kom út dy keppel wei en roan op 'e boer ta. Sy sei gau:
"Forhoal jo hwat, boer!"
"Hwerom?" frege de boer.
"Hjir komt in bern op 'e wrâld."
De boer gong werom.
Mar hwat wie 't gefal? Der woarde ien fan syn bêste beesten slachte. Doe't de boer de jouns wer kom, wie it fleis fuort, de hûd lei der noch.
It wie in roversbinde, dy't dêr dy moarns tahâlden hie.

Beschrijving

Een boer gaat 's morgens naar zijn vee kijken, en treft een heleboel mensen op zijn land aan. Een vrouw zegt dat er een kind geboren wordt en de boer maakt zich uit de voeten. Later blijkt dat een van zijn beste beesten geslacht is; de roversbende heeft alleen de huid achtergelaten.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 93, verhaal 10 (archief MI)

Commentaar

21 augustus 1966

Naam Locatie in Tekst

Bouwekleaster    Bouwekleaster   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21