Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009705

Een sage (mondeling), donderdag 25 augustus 1966

Hoofdtekst

Heit wie us op 'e Piter Teijeskamp om wâllen út to snijen foar ús skiep. 't Wie sahwat dêr't nou de winkel fan Van Dellen stiet. Dêr sjocht er ynienen hwat, dat is brún fan kleur. It like in dikke houn en dy draeide en gisele al mar yn 'e rounte. Heit woarde sa binaud, dat hy sette mei it sekje gjers, dat mar heal fol wie, op hûs ta.
"Hwat nou?" sei mem. "Dû hast fiersto min iten foar 't skiep." Mar heit dy sei: "Ik kom dêr net wer." En mem doarst der like min hinne nei dit forhael fan heit. Heit ornearre, dit wie itselde ding, dat dokter Wiegersma to pakken hawn hie.

Onderwerp

SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).    SINSAG 0333 - Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn).   

Beschrijving

Een man is eten aan het zoeken voor zijn schaap, als hij een bruin beest hard in de rondte ziet draaien. Het is een soort grote hond en de man wordt zo bang dat hij het zakje met eten laat staan en naar huis rent. De man denkt, dat het dezelfde spookhond is die dokter Wiegersma te pakken heeft gehad.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 97, verhaal 5 (archief MI)

Commentaar

25 augustus 1966
Spuktier erschreckt Wanderer (und begleitet ihn)

Naam Overig in Tekst

Piter Teijeskamp    Piter Teijeskamp   

Van Dellen    Van Dellen   

Wiegersma    Wiegersma   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21