Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009902

Een mop (mondeling), woensdag 21 september 1966

Hoofdtekst

Der wie in widdoufrou, dy hie trije dochters. Dy praetten alle trije krûm, krekt as wienen 't lytse bern. Doe krigen dy trije froulju tagelyk oansyk fan in feint.
De widdou sei tsjin har dochters: "As de feinten joun komme matte jimme swije. Ik sil 't wurd wol dwaen."
Doe 't de feinten dy jouns kommen, siet de jongste fan 'e dochters to naeijen. Mar it wie min jern dêr 't se mei naeide, dat de tried bruts hyltyd yn twaên.
Doe sei se: "Bekke tiet"
De twadde dochter sei : "Koope gea".
Dat moest safolle bitsjutte as "Knoopje him gear".
Mar doe sei de âldste : "Mem sei: wy soe sije en wy pate alle tije."

Onderwerp

AT 1457 - The Lisping Maiden    AT 1457 - The Lisping Maiden   

ATU 1457    ATU 1457   

Beschrijving

Drie dochters praten als een klein kind. Moeder zegt tegen ze dat zij het woord zal doen als de mannen 's avonds om hun komen. De meisjes praten toch.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 99, verhaal 2 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 september 1966
The Lisping Maiden

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21