Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009905

Een sage (mondeling), woensdag 21 september 1966

Hoofdtekst

Oerpake Jan (dat wie ús mem har pake Jan Willems) wenne yn Garyp. Hy mocht tige graech in slokje en dêr hie syn folk thús in hekel oan. Hy kaem dêrtroch foek let thús. Sy tochten: dat maate wy him ôfleare. Dat, doe 't er op in joun let us wer nei hûs ta soe mei in stik yn 'e kraech, woenen se him bang meitsje ûnderweis. Sy tochten: Dan doart er tonei jouns net wer sa let op in paed. Doe gongen twa fan har op in plak stean, dêr 't pake lâns komme moest. De iene stie boppe op 'e oare syn skouders.
Mar doe 't pake dat seach, sei er: "Ik ha wol us twa op elkoar sjoen, mar noch noait dêr in trêdden boppe op. Mar o haden, hwat sjocht dy trêdde raer. Dy hat egen yn 'e kop as fjûr!"Doe woarden dy beiden sa bang, dat se naeiden hurd út en wienen folk earder thús as pake.

Onderwerp

VDK 1676E* - Spookspelen: twee witten met een zwarte erop    VDK 1676E* - Spookspelen: twee witten met een zwarte erop   

ATU 1676    ATU 1676   

sinVDK 1676E* - "Zwei Weisse mit einem Schwarzen darauf, hab ich noch nie gesehen"    sinVDK 1676E* - "Zwei Weisse mit einem Schwarzen darauf, hab ich noch nie gesehen"   

Beschrijving

Poging om man die vaak dronken thuiskomt onderweg bang te maken zodat hij niet weer laat naar huis gaat. Twee mannen gaan bovenop elkaar staan. De man zegt dat hij wel eens twee mannen bovenop elkaar heeft gezien, maar nog nooit een derde. De twee mannen vluchten uit angst.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 99, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 september 1966
Spookspelen: twee witten met een zwarte erop

Naam Overig in Tekst

Jan Willems    Jan Willems   

Jan    Jan   

Naam Locatie in Tekst

Garyp    Garyp   

Garijp    Garijp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21