Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009906

Een sage (mondeling), woensdag 21 september 1966

Hoofdtekst

Sy ha pake ek us bang meitsje wold doe kom er op in joune let de Sumarre Achterwei del. Dat wienen twa maten dy 't dat dienen, mar gjin fan pake syn folk. Dy wienen oan 'e kant fan 'e wei lizzen gong mei in âld jas oer har hinne en doe wie 't krekt as lei der in âld hynder yn 'e berm.
Doe 't pake dat seach, sei er: "Och, heden, hjir leit in âld hynder!"
Hy krige syn stok en joech it in klap. Mar doe kommen de beide maten hurd oerein en makken dat se fuortkommen.

Beschrijving

Jongens proberen oude man bang te maken door 's avonds aan de kant van de weg te gaan liggen met een jas over zich heen. Man geeft ze een klap met zijn stok, de jongens rennen weg.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 99, verhaal 6 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

21 september 1966

Naam Locatie in Tekst

Sumarre    Sumarre   

Achterwei    Achterwei   

Suameer    Suameer   

Achterweg    Achterweg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21