Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ009907

Een sage (mondeling), woensdag 21 september 1966

Hoofdtekst

Der wie in faem, dy har feint wie stoarn. Dêr koe sa min oerhinne komme. Yn 'e nacht gong se faek nei it tsjerkhôf ta nei syn graef. Dat moest se stikem dwaen, hwant har âlders woenen net lije dat sy der hinne gong. Dêrom die se it by nacht. Op in kear wie se der wer hinne gong. It wie och sok min waer en it waeite dat it sikke. Hja hie in greate omslachdoek om dien. Doe 't se by it graef fan har feint stie, gebeurde it, dat de omslachdoek om in pealtsje hinne waeite. Dat pealtsje stoe njonken it graef fan har frijer. Sy hie dêr neat fan fornom, dat doe 't se fuort sae, bleau se heakjen. Hja koe net fuortkomme. De oare deis founen se har. Hja lei dea op it graef fan har feint. Hja mat fan 'e skrik stoarn wêze.

Onderwerp

AT 1676B - Clothing Caught in Graveyard    AT 1676B - Clothing Caught in Graveyard   

ATU 1676B    ATU 1676B   

Beschrijving

Meisje gaat 's nachts naar het graf van haar vriend. Haar omslagdoek komt door de harde wind vast te zitten om een paaltje, waardoor ze niet kan wegkomen. De volgende dag is ze dood op het graf gevonden. Ze moet van schrik zijn gestorven.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 99, verhaal 7 (Archief Meertens Instituut)

Motief

J2625 - Coward is frightened when clothing catches on thistle.    J2625 - Coward is frightened when clothing catches on thistle.   

N384.2 - Death in the graveyard; person‘s clothing is caught; the person thinks something awful is holding him; he dies of fright.    N384.2 - Death in the graveyard; person‘s clothing is caught; the person thinks something awful is holding him; he dies of fright.   

N384 - Death from fright.    N384 - Death from fright.   

Commentaar

21 september 1966
Clothing Caught in Graveyard

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21