Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010309

Een sage (mondeling), zondag 25 september 1966

Hoofdtekst

To Visvliet wie in plak, dêr koe net in skip fêstlizzen bliuwe. Dat plak, dêr roan in hage bylâns. Der lei in skipper, dy fornom al faker as ien kear, dat in jonkje en in famke it anker fan 't skip losmakken en dat op it dek smieten. Dêrnei krûpten se achter de hage wei. Altyd lei de skipper los.
Doe gong dy skipper us in kear nei de dûmny ta en lei him it gefal út.
De dûmny woe der wol mear fan witte en biloofde dat er de beide bern oansprekke soe.
Hy gong nei de skipper ta op it skip. Doe sei de skipper: "Sjoch, dêr komme se oan."
Doe frege de dûmny: "Hwerom dogge jimme dit?"
"Omdat wy hjir formoarde binne en gjin bierklean krigen ha."
Doe moest dûmny bilove, dat se bierklean ha soenen. Dêrta moest er it earste it bêste frommes oanhâlde dat er trof. Dat frommes moest it guod keapje. De dûmny die lyk as him frege woarde en hy hat de bierklean by de skipper brocht. Dy lei it pakje op it dek. Dêr ha 't jonkje en 't famke it weihelle en nei dy tiid hat de skipper noait wer lêst hawn (fgl. Bokke de Boer)
Onderwerp

SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.    SINSAG 0450 - Andere Tote spuken.   

Beschrijving

Het vaartuig van een schipper werd elke keer losgemaakt door een jongetje en een meisje. De schipper ging naar de dominee en legde hem het geval uit. De dominee wilde er wel meer van weten en hij vroeg de kinderen waarom ze dat deden. De kinderen zeiden op die plek vermoord te zijn, en dat ze nooit lijkkleding hadden gekregen. Toen moest de dominee beloven dat ze doodskleren zouden krijgen. Daartoe moest hij het eerste het beste vrouwmens dat hij tegenkwam, aanhouden. Dit vrouwmens moest het goed kopen. De dominee deed zoals hem gevraagd was en bracht de lijkkleren bij de schipper. Deze legde het pakje op het dek. Daarvandaan hebben het jongetje en het meisje het weggehaald en na die tijd heeft de schipper nooit meer losgelegen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 103, verhaal 9

Commentaar

25 september 1966
Andere Tote spuken. [17]

Naam Overig in Tekst

Bokke de Boer    Bokke de Boer   

Visvliet    Visvliet   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21