Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010501

Een sage (mondeling), zaterdag 27 augustus 1966

Hoofdtekst

In nachtmerje, seit men wol, is ien fan sawn dochters, mar 't is ek wol us in ienlingsdochter. Sa'n ien hat my pleage. Ik koe har wol. Ik hearde har nachts oankommen. Sy roan op 'e teannen. Dan kom se nêst my en even letter siet se my op 'e hals. Hoe raer ik dan wie - ik koe neat sizze.
Ik haw har forsward en doe hat se der noait wer west. Roggemoal struije, dat holp wol. Mem sei: "in roggebrochje op 'e bêdsplanke lizze."


Onderwerp

SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten    SINSAG 0291 - Mensch von Mahr beritten   

Beschrijving

Een nachtmerrie is een van zeven dochters, maar het is ook wel eens een enige dochter. Je kan haar horen als ze op haar tenen aan komt rennen. Dan komt ze naast je en even later zit ze je op de hals. Je kan dan niet niesen. Als je haar verzweert, komt ze nooit meer. Rogge strooien, dat helpt. Of roggebrood op de beddeplank leggen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 105, verhaal 1

Commentaar

27 augustus 1966
Mensch von Mahr beritten.

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21