Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010504

Een sprookje (mondeling), zaterdag 27 augustus 1966

Hoofdtekst

Myn heit hie twa omkes, dy kommen in bulte byelkoar. Sy hienen altyd fan dat nuveraerdich praet. De iene sei tsjin 'e oare: "Doestû trouste, wistû doe wol mei hwa'st op bêd gongste, mei in jonge of mei in fanke?" "Né," sei de oare, "dat wist ik net. Mar nou ha ik ek hwat. Wy komme der skielk ôf to reitsjen. Litte wy nou ôfprate, dat deselde, dy't hjir it earste weirekket, dy mat de oare biricht dwaen." Dat like de oare goed ta, dat dat praetten se sa ôf.
Truiomme forstoar it earst.
Myn oare omke, dy't oerbleaun, moest op in jountiid skean oer. It paed gong oer in houtsje. Dêr siet ien. Hy hie fuort yn 'e gaten, dat dat Truiomme wie. "As ik slach, dan slach ik opnij" sei omke. En dat sei er trije kear. Doe frege er: "Bistû oanlânne?" De oare brabbele hwat. Dat wie net to forstean. Mar Truiomme hie bigrepen dat er goed toplak kom wie. En fuort dêrnei wie der neat mear to sjen.

Onderwerp

AT 0470 - Friends in Life and Death    AT 0470 - Friends in Life and Death   

ATU 0470    ATU 0470   

Beschrijving

Een man zei tegen zijn broer: "Toen je trouwde, wist je toen wel met wie je naar bed ging, met een jongen of met een meisje?" De ander zei: "Nee, dat wist ik niet."
Toen de twee broers op leeftijd kwamen, spraken ze af dat degene die als eerste zou komen te overlijden, de ander een bericht zou doen toekomen. De ene broer liep op een avond over een bruggetje. Daar zag hij de ander. De ander gaf onbegrijpelijke en onverstaanbare antwoorden op zijn vragen. De broer begreep dat de ander overleden was.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 105, verhaal 4

Commentaar

27 augustus 1966
Friends in Life and Death

Naam Overig in Tekst

Trui    Trui   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21