Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010603

Een sage (mondeling), zaterdag 10 september 1966

Hoofdtekst

Myn âld-omke dat wie Minse Griper. Dy hat hjir skeanoer wenne. Hy liet soldaetsjes út 'e hurddobbe komme troch út in toverboek to lêzen. Dan liet er dy soldaetsjes marsjeare. Wylst er itselde weromlies, gongen dy soldaetsjes wer ta de hurddobbe yn.
Mar op in kear doe koed er dat net fluch genôch dwaen. Syn wiif, dat wie Tryn Snipel (in suster fan Antsje Snipel).
"Tryn, Tryn," rôp er binaud, "gean hinne en smyt in sek mei rogge en hjouwer troch inoar achterhûs." Dan hie hy de tiid om achterút to lêzen om de soldaetsjes wer ta de hurddobbe yn to krijen. De roeken wienen der opslach. Dy skiften de rogge en de hjouwer.


Onderwerp

SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.    SINSAG 0693 - Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.   

Beschrijving

Minse Griper kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen door voor te lezen uit een toverboek. Dan liet hij die soldaatjes marcheren. Als hij hetzelfde weer achteruit las, gingen de soldaatjes weer de haardkuil in. Maar op een keer kon hij dat niet vlug genoeg doen. Hij riep tegen zijn vrouw dat zij een zak rogge en haver in het achterhuis moest gooien. Dan had hij tijd om achteruit te lezen om de soldaatjes weer in de haardkuil te krijgen. De roeken waren er op slag. Zij schiftten de rogge en de haver.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 106, verhaal 3

Commentaar

10 september 1966
Zauberer lässt Soldaten (Zwerge) unter dem Kamin hervor kommen.

Naam Overig in Tekst

Minse Griper    Minse Griper   

Tryn Snipel    Tryn Snipel   

Antsje Snipel    Antsje Snipel   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21