Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ010616

Een sage (mondeling), zaterdag 10 september 1966

Hoofdtekst

Heit en mem (Thomas en Klare) stienen froeger faek mei in kream op 'e merken. Op in kear doe wienen se op 'e weromreis hjir hinne. Sy hienen alles op in karre laden en dêr roannen fjouwer hounen foar. Doe't se oan dizz' kant Eastemar wienen, woarde de karre mei alle hebben en houden, mei de hounen der by samar fan 'e wei tild oer beammen en alles hinne en yn 'e sleat set. Mem rekke ûnder 'e karre yn 'e sleat. Hja wie dweiltrochwiet. Heit hat de hounen los snien mei in skerp mes. De mangels hat mem wer út 'e sleat weifiske. Se wienen yn in stik lân. Wit hoe lang ha se wurk hawn om dêr wer út to kommen, hwant der wie noait in daem to finen yn 't tsjuster. It mat it wurk fan 'e kweade west ha.

Onderwerp

SINSAG 0750 - Andere Zauberei.    SINSAG 0750 - Andere Zauberei.   

Beschrijving

Thomas en Klare hadden op een keer met een kraam op de markt gestaan. Op de terugweg hadden ze alles op een kar geladen, die werd voortgetrokken door vier honden. Opeens werd de kar met de honden zomaar van de weg getild en over de bomen en alles heen in een sloot gezet. De vrouw kwam onder de kar in de sloot terecht. Ze was kletsnat. De man sneed met een scherp mes de honden los van de kar. Met mangels is de vrouw weer uit de sloot gehaald, want er was in het duister nergens een dam te vinden. Het moet het werk van een kwade geest geweest zijn.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 106, verhaal 16

Commentaar

10 september 1966
Andere Zauberei. [17]

Naam Overig in Tekst

Thomas    Thomas   

Klare    Klare   

Naam Locatie in Tekst

Eastermar    Eastermar   

Oostermeer    Oostermeer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21