Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011205

Een sage (mondeling), zaterdag 01 oktober 1966

Hoofdtekst

Us Boardzer kaem op in nacht thús, doe stienen de finsters by ús opskoud en de gerdinen wapperen nei bûten ta.
Doe't hy der yn kaem, seach er yn in hoeke fan 'e keamer syn jongste broerke yn in deakistje lizzen. Dat wie allegear foartsjirmerije. Mar it bern wie doe al siik. Gauachtich dêrnei is it stoarn.
Boardzer hie it net tsjin ús mem sein omt er har net treurich meitsje woe en fan 'e wize bringe. Mar doe't it bern goed en wol dea wie, sei er: "Och mem, dat ha ik al lang witen dat jimme dat bern misse moesten. Ik hie syn lykje al yn 't kistje sjoen."

Onderwerp

SINSAG 0483 - Der Sarg gesehen    SINSAG 0483 - Der Sarg gesehen   

Beschrijving

Een jongen kwam op een nacht thuis. De vensters waren opengeschoven en de gordijnen wapperden naar buiten toe. In de hoek van de kamer zag hij zijn jongste broertje in een doodskistje liggen. Dat was toverij. Het kindje was toen wel al ziek en is gauw daarna gestorven. De jongen had niets tegen zijn moeder gezegd, om haar niet verdrietig te maken. Maar toen het kindje dood was, zei hij tegen haar dat hij het al had geweten, omdat hij het lijkje in een kistje had gezien.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 112, verhaal 5

Commentaar

1 oktober 1966
Der Sarg gesehen

Naam Overig in Tekst

Boardzer    Boardzer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21