Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011212

Een sage (mondeling), zaterdag 01 oktober 1966

Hoofdtekst

Us heit hie us op in joun nei de faem ta west yn 'e Rottefalle. Hy wenne doe by de boer, ik leau hast fan yn Eastemar of sa. Doe't er yn 'e nacht by de faem wei gong en it tsjerkhôf yn 'e Rottefalle foarby soe, seach er dêr yn 'e homeije in beest stean, dat like in protte op in fôlle. Heit wie net bang en tochte: "ik wol better sjen hwat dat is", en hy gong der hinne.
Mar doe wie't him op 'e rêch sprong en hy koe 't der net wer ôf krije. Hy moest it drage en hy moest dêrby ek noch achterút rinne. Foarút koed er net.
Op it Jachtfjild kom der in man mei in hynder oan, doe't dy oan him ta wie, is er it beest kwyt rekke.
Doe't er by de boer kom wied er dweiltrochwiet fan swit. Sy koenen syn klean útspiele.
De oare moarns sei de boer: "Hwat is hjir gebeurd? Hastû der yn sitten?" It wienen allegear wiete fuotleasten op 'e telle. It brûs stie noch yn 'e klompen. Ik tink dat ús heit fan dy reis in krupsje krigen hat hwant hy is letter noait wer rjocht goed west en hy is jong stoarn. (Dit wie in pleachbeest)

Onderwerp

SINSAG 0252 - Plagegeist lässt sich tragen    SINSAG 0252 - Plagegeist lässt sich tragen   

Beschrijving

Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug. De man kon alleen nog maar achteruit lopen, en moest het beest dragen. Pas toen hij op het Jachtveld een man met een paard tegen kwam, verdween het beest. Bij de boer terug was hij zo nat van het zweet dat zijn kleren uitgespoeld konden worden. De volgende ochtend vroeg de boer hem wat er toch gebeurd was. Er waren allemaal witte voetafdrukken op de dorsvloer en het schuim stond nog in zijn klompen.
Waarschijnlijk heeft de man er wat aan over gehouden, want het is nooit meer echt goed gekomen met hem en hij is vroeg gestorven.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 112, verhaal 12

Commentaar

1 oktober 1966
Plagegeist lässt sich tragen

Naam Overig in Tekst

Thomas Bruining    Thomas Bruining   

Naam Locatie in Tekst

Rottefalle    Rottefalle   

Eastermar    Eastermar   

Jachtfjild    Jachtfjild   

Jachtveld    Jachtveld   

Rottevalle    Rottevalle   

Oostermeer    Oostermeer   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21