Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011308

Een sage (mondeling), vrijdag 04 oktober 1996

Hoofdtekst

In sekere Praamsma fortelde my: Ik hie in omke op it Blaufallaet to wenjen, dy koe omraek spotte.
"Ik rêd wol mei de duvel ôf," sei er, "as dy op myn wegen komt."
Op in kear kom de duvel op syn paed.
Doe gong it bot op in fechtsjen. It kom der sa op oan, dat dy omke syn nije klompen rekken yn spuonnen en syn klean woarden alhiel forskuord.
Hy hie der omraek fan lâns hawn. Mar hy joech de moed net forlern.
In dei of hwat letter sei er: "Nou kin de âlde my mar wer moete. Ik bin der foar klear."
En dat gebeurde ek. Hy trof de duvel opnij. Mar doe woarde er noch folle mear tatakele. Doe hied er hielendal neat mear oan him dat hiel wie. En doe hied er syn bikomst èk. 't Is op it Blaufallaet gebeurd by de beamkes.
Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een man spotte dat hij de duivel wel aankon. Toen hij echt de duivel tegenkwam, kwam hij met kapotte klompen en verscheurde kleren uit de vechtpartij. Een paar dagen later zei hij weer klaar te zijn voor een nieuwe ontmoeting. Na deze keer had hij niets meer aan wat nog heel was. Toen had hij er genoeg van.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 113, verhaal 8

Commentaar

4 oktober 1996
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder

Naam Overig in Tekst

Blaufallaet    Blaufallaet   

Praamsma    Praamsma   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21