Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011704

Een sprookje (mondeling), maandag 10 oktober 1966

Hoofdtekst

In skipper en dy syn wiif en in feint, dy farden mei har trijen op in skip.
Op in moarn bitiid gongen de skipper en syn feint der mei de pream op út. Doe't se in eintsje fearn hienen, sei de skipper: "Ik mat noch even werom. Ik ha hwat forgetten."
Hy gong werom, pakte syn frou en smiet har oer board.
It minske fordronk. It putsammerke smiet er by har yn 'e feart.
Doe't er de middeis mei de feint wer thús kom, sei er: "Heden, de skoarstien rikket net." Doe founen se it lyk fan 'e frou yn 'e feart.
It minske waerd biïerdige en der waerd fierder gjin oandacht oan skonken.
Jierren letter kaem dyselde skipper us wer by dat plak lâns. Doe lei dêr in einepyk. Dêr hie ien mei hynder en wein oerhinne riden. It beest wie dea. Doe sei de skipper lûd foar himsels: "In moard komt út, al sil in deade einepyk it ek útbringe." En doe sei hy der fuort achteroan: "Mar hoe silstû, deade einepyk, nou sizze kinne, dat ik myn wiif fordronken ha."
Mar hwat dy skipper net wiste dat wie, dat dêr hiel tafallich in boatsje lei mei twa plysjes der yn; flak by him achter 'e reiden. Hy koe se net sjen. Mar sy hienen wurd foar wurd heard hwat er sein hie. Sy pakten him fuort op en doe't er foar 't gerjocht kom, foel er troch de koer.

Onderwerp

AT 0960 - The Sun Brings All to Light    AT 0960 - The Sun Brings All to Light   

Beschrijving

Een schipper gaat 's morgens met zijn knecht op weg, maar zegt terug te moeten. Hij gooit zijn vrouw overboord waardoor ze verdrinkt. Bij thuiskomst vinden ze het lijk van de vrouw in de vaart. Zonder verdere aandacht wordt ze begraven. Jaren later komt de schipper langs de plek waar een overreden eendekuiken ligt. De schipper zegt hardop dat een moord uitkomt al gebeurt dat door een eendekuiken. Hij vraagt zich hardop af hoe het dode eendekuiken kan vertellen dat hij zijn vrouw verdronken heeft. De man weet niet dat in een bootje in het riet politie zit die alles heeft gehoord. Hij wordt gepakt, voor de rechtbank bekent hij.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 117, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

10 oktober 1966
Deze versie vertoont grote gelijkenis met de versie die op 3-10-1973 verteld is door Gerritsje Gesine Kobus (aan Ype Poortinga).
The Sun Brings All to Light

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21