Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ011815

Een sage (mondeling), vrijdag 21 oktober 1966

Hoofdtekst

As it sied fan it flaechs oer de groun struid wie, dan moest de groun rolle wurde. Dat dienen se mei in rolle fan sarkstien. Dêr siet in izeren bout trochhinne, dy't der oan wearskanten ta'nút stike. Dêr sieten dan touwen oan en dy rolle waerd troch in hynder lutsen, mar ek hiel faek troch manlju om 't de hynstepoaten sokke djippe gatten makken.
Sterke Hearke die syn pink om it izeren útein fan sa'n rolle hinne en dêrmei tilde er dy rolle fan 'e groun. Wy koenen sa'n rolle net iens mei beide hannen tille. (Rikele Folkertsma fan Harkema hat my dit forteld; dy wie der sels by)

Onderwerp

TM 2801 - Sterke man (vrouw)    TM 2801 - Sterke man (vrouw)   

Beschrijving

De rol waarmee het vlaszaad over het land verspreid wordt, wordt vaak getrokken door een paard. Soms wordt het door sterke mannen gedaan omdat de paarden te diepe gaten in de grond maken met hun hoeven. De rol is loodzwaar en kan nauwelijks door één man getild worden. Sterke Hearke neemt op een dag de rol ter hand en trekt hem aan zijn pink over het land.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 118, verhaal 15 (archief MI)

Commentaar

21 oktober 1966
Sterke man (vrouw)

Naam Overig in Tekst

Sterke Hearke    Sterke Hearke   

Rikele Folkertsma    Rikele Folkertsma   

Naam Locatie in Tekst

Harkema    Harkema   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21