Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ013015

Een sage (mondeling), dinsdag 13 december 1966

Hoofdtekst

Der wie in faem, dy woe graech forkearing ha. Doe liet se har us in raer wurd ûntfalle. "As wie 't ek mei de duvel", sei se.
Doe kom der de jouns in feintsje by har. 't Wie sa'n menearke. Mar sy seach wol dat it net doogde. Sy sei tsjin har mem: "Hoe mat ik hjir mei oan?"
Doe joech har mem har rie.
De faem sei tsjin 'e duvel: "Is 't goed dat ik earst de skûdels waskje foardat jo by my komme?"
"Dat is bêst", sei de duvel.
Doe sei se: "Ik waskje de skûdels foar de duvel net."
Doe liet se alle skûdels delfalle foar de duvel.


Onderwerp

AT 1187* - Unfinished Work    AT 1187* - Unfinished Work   

ATU 1187*    ATU 1187*   

Beschrijving

Een meisje wilde graag eens verkering. Al was het met de duivel, zei ze. Maar toen er inderdaad een raar meneertje kwam, vroeg ze aan hem of het goed was als ze eerst de afwas zou doen. Dat vond de duivel prima. Toen zei ze dat ze de afwas voor de duivel niet deed, en ze liet alle vaat voor hem op de grond vallen.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 130, verhaal 15

Commentaar

13 december 1966
Unfinished Work

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21