Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ013108

Een sage (mondeling), donderdag 17 november 1966

Hoofdtekst

Myn âlden hienen in flaeksbrake. Ik tsjinne yndertiid as boerefaem. Op in kear kom ik thús, doe seinen se tsjin my: "Sjoch us yn 't achterhûs. Wy hearre de brake iderkear gean, mar wy kinne der noait ien gewaer wurde. Miskien datstû tûker bist."
Doe hearde ik it sels ek. Mar ik doarst der net heal hinne omdat it gjin goed spul wie. It wie foartsjirmerije.


Beschrijving

Op een boerderij werd in het achterhuis vaak het geluid van de vlasbraak gehoord. De ouders vroegen uithuizige dochter eens te gaan kijken, omdat zij nooit iets zagen. Maar zij durfde niet, want waarschijnlijk was het toverij.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 131, verhaal 8

Commentaar

17 november 1966

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21