Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ014405

Een mop (mondeling), donderdag 15 december 1966

Hoofdtekst

Der wie in man, dy roan yn 'e stêd om. Hy hie slim honger, mar syn beurs wie leech. Hy prakkesearde der oer hoe't er oan iten komme moest.
't Wie sahwat iterstiid en by in goudsmid rûkte hy it lekkere iten dat se dêr rémakken, doe't de doar iepen kom.
Doe bitocht er hwat.
Hy helle syn bûsdoek út 'e bûse en makke dêr in prop fan. Wylst kuijere er foar de goudsmidswinkel lâns en wachte der op dat de doar wer iepen kom. Doe't dat gebeurde sei er by himsels: "Een stuk goud zo groot als een kattekop, wat zou ik daar niet voor kunnen krijgen." Hy sei it sa lûd dat de goudsmid it hearre koe en seach wylst mar nei de bûsdoek.
De goudsmid tocht net oars, of dêr siet dy klobbe goud yn. Doe noege hy dy man yn 'e winkel.
De man sei: "Een stuk goud, zo groot als een kattekop, hoeveel zou dat waard zijn?"
Mar de frou fan 'e goudsmid rôp krekt "Ite!", dat de goudsmid sei: "Yt earst mar by ús." Hwant hy woe dizze man net gean litte. Dit koe wol us in tige fordelich saekje foar him wêze.
Der woarde de man in miel foarset dat klonk as in klok. Hy iet him goed sêd.
Doe't se dan it iten dien hienen, sei de goudsmid: "Nu moeten we het goud maar eens wegen."
Doe sei de man: "Ja, als ik zo'n stuk goud kreeg, dan zou ik het bij U verkopen. Maar ik heb geen goud." "Akelige keardel," sei de goudsmid, "pak op en kom hjir noait wer."
De man gong fuort mei in folle mage. Hy hie gjin honger mear.

Onderwerp

AT 1546 - The Lump of Gold    AT 1546 - The Lump of Gold   

ATU 1546    ATU 1546   

Beschrijving

Man zonder geld ruikt bij de winkel van een goudsmid eten. Hij wacht tot de deur opengaat en zegt dan, kijkend naar een prop van een zakdoek, zo luid dat de goudsmid het kan horen, wat hij voor een een kattekop zou kunnen krijgen. De goudsmid denkend dat het een klomp goud is, vraagt hem de winkel in en nodigt hem uit mee te eten. Als de goudsmid na het eten het goud wil wegen zegt de man dat hij als hij zo'n stuk goud kreeg, hij het zou verkopen, maar dat hij geen goud heeft.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 144, verhaal 5 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

15 december 1966
The Lump of Gold

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21