Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ015108

Een sage (mondeling), zaterdag 21 januari 1967

Hoofdtekst

Der kaem ris in frommes yn 'e herberge, 't wie op 'e joun en hja woe dêr graech oernachtsje.
Hja gong oan in taffeltsje sitten en bistelde hwat.
De kellner brocht har dat, mar doe't er har goed oanseach tocht er: "Hea, sa sjocht in frouljusgesicht der net út." Hy hâldde har yn 'e gaten en op it lêst wie hy der wis fan, dat it in man wie yn frouljusklean.
Doe warskôge hy de kastlein. Hy sei: "Jo matte har aenst in apel tasmite. As it in man is dan slacht er de knibbels by it heinen nei elkoar ta."
Dat wie goed, de kastlein smiet har in apel ta en doe wie 't al sa. De knibbels gongen nei elkoar ta. Doe ha se de plysje der by helle. En doe kaem it dan út dat it in rover wie. Hy waerde gefangen nom.

Onderwerp

VDK 0958G* - De appelvangproef    VDK 0958G* - De appelvangproef   

ATU 0958F*    ATU 0958F*   

sinVDK 0958G* - Die Fangprobe    sinVDK 0958G* - Die Fangprobe   

Beschrijving

Een vrouw vraagt om onderdak bij een herberg en bestelt een drankje. De kelner vermoedt dat de 'vrouw' een man in vrouwenkleren is en waarschuwt de kastelein. De kastelein stelt voor om de appelvangproef te doen: vangt de 'vrouw' de appel op met gespreide knieën, dan is ze een 'echte' vrouw; vangt ze de appel op met de knieën bij elkaar, dan is ze een man. De 'vrouw' sluit haar knieën en de kastelein schakelt de politie. De vermomde man wordt ontmaskerd als rover.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 151, verhaal 9 (archief MI)

Commentaar

21 januari 1967
De Appelvangproef

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21