Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ015413

Een sage (mondeling), zaterdag 20 mei 1967

Hoofdtekst

Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster?"
"Né", sei 'k.
"Durfst dan tussen twaalf en één wel om de plaats loopn?"
"Ja, hwerom net", sei 'k. "Jo ek wol, net?"
"Ik heb geen vreze", sei er. "As komt de duvel met z'n grootmoeder ook, dan heb ik nog geen vreze."
Doe sei de húshâldster: "Spotters krije wol us spotterslean."
Doe sei de boer: "Och God, mens, geloof niet, dat der wat bestaat."
De húshâldster sei: "Man, dat moet je niet segge."
"Hoe dan?" sei de boer.
Doe fortelde se:
Twa bruorren wienen yn 't fean oan 't baggerjen. De iene wie in greate spotter. Dy sei: "Der bestaat niets." En hy hie mei alles de gek.
De oare broer wie krekt oarsom. Dy sei: "Dû kinst der wol us foar straft wurde, foar sok praet."
En hwat gebeurde der? De ene broer was aan 't graan. De andere broer was aan 't mengen.
Toen zag die ene broer dat zijn andere broer met het hoofd in de klien stond, met beide benen omhoog. Dat hie 't wurk fan 'e duvel west. Sa krije spotters spotterslean.

Onderwerp

SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).    SINSAG 0917 - Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter).   

Beschrijving

Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters 'spottersloon' zullen krijgen. Ze vertelt een verhaal over twee broers. Een van hen was altijd vreselijk aan het spotten, en werd prompt door de duivel gestraft.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 154, verhaal 13 (archief MI)

Commentaar

20 mei 1967
Teufel (in Tiergestalt) erschreckt Sünder (Fluchende, Holzdiebe, Sonntagsschänder oder Spötter)

Naam Overig in Tekst

Grinslânse    Grinslânse   

Naam Locatie in Tekst

Grinslân    Grinslân   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21