Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ016413

Een mop (mondeling), vrijdag 03 februari 1967

Hoofdtekst

Der wie in húshâlding fan in man, in frou en twa dochters. De frou wie hwat ienfâldich.
Hja hienen aerdich hwat jild byïnoar garre en as se it dêr oer hienen, dan sei de man: "Dat is foar de kâlde winter."
Op in kear wie de man der op út en it minske mei de beide dochters wienen mei har trijen thús.
Mar it wie feest yn 't doarp en de dochters woenen dêr graech hiel even hinne. Dat doe bleau it minske allinne thús.
Doe kom der in fremde man by de doar.
"Binne jo de kâlde winter?" frege 't minske.
"Ja", sei de man.
"Gelokkich," sei 't minske, "dan hoef ik net langer op 't jild to passen." En doe krige se de dôfpot en lege dy. De fremde man sette mei 't jild ôf.
Even letter kom har man thús.
"Hat der ek ien west?"
"Ja," sei se, "de kâlde winter. Ik haw him it jild mei jown."
Doe stie 't der net bêst foar. De man wie ridderslein. Even letter kommen de dochters thús. Dy stjûrde hy der op út om de man to sykjen. It minske fortelde hoe't hy der sahwat útseach. Sy tochten, hy koe wol us yn 'e kroech sitte. En sa wie 't ek. Dêr founen de beide fammen him.
Sy gongen by him sitten en kochten in flesse drank, dêr't se him dronken mei boarnden. Sels dronken se net. Doe't er goed dronken wie, gong er oer de flier lizzen. Doe pakten de beide fammen gau de ponge mei jild en brochten dy thús.

Onderwerp

AT 1541 - For the Long Winter    AT 1541 - For the Long Winter   

ATU 1541    ATU 1541   

Beschrijving

Een man zegt tegen zijn - ietwat eenvoudige - vrouw dat het vele geld dat het gezin opgespaard heeft, 'voor de koude winter' is. Op een dag is de vrouw alleen thuis en vraagt ze een aankloppende man of hij soms 'de koude winter' is. De man beaamt dit en de vrouw, opgelucht dat ze eindelijk niet meer op al het geld hoeft te passen, geeft de man direct het hele vermogen mee. De twee dochters van het echtpaar proberen het gebeurde ongedaan te maken en stuiten op 'de koude winter' in een café. Ze voeren hem dronken. Als de man zich op de vloer uitstrekt, maken ze hem snel de buidel geld afhandig en gaan ervandoor.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 164, verhaal 13 (archief MI)

Commentaar

3 februari 1967
For the Long Winter

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21