Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ016913

Een sage (mondeling), woensdag 29 maart 1967

Hoofdtekst

Ik en myn man ha twa jier yn in wein wenne. Doe sei er us op in moarn: "'t Is hjoed Drachtster merke, dêr wol 'k hinne."
't Wie sutrich waer. Ik sei: "Hwat silst dêr hinne dwaen." Mar hy sette syn sin troch. De jouns stie 'k út to sjen. Op 't lêst, dêr kom er oan. Heal bisopen.
Wy sieten even. Doe sei er: "Ik ha yn 'e waarseggerije west. Ik en Durkje togearre (Durkje dat is myn suster).
"Hwat seinen se? Hoe gong dat?" frege ik.
"Earst kom Durkje oan 'e beurt. 't Wie mar in gewoane kop dy't fortelde. Oars neat as in kop."
"Hwat moesten jim jaen?"
"In kwartsje."
"Hwat hat dy kop Durkje forteld?"
"Sy sei tsjin Durkje, hja hie in swiere tiid hawn. Earst in jonkje forlern en doe har man forlern. Sy soe skielk 'forleid' wurde en in 'vaderloos kind' krije fan 't 'vrouwelijk geslachte'." (Dat is letter allegear krekt sa útkom.)
Doe kom ik sels oan 'e beurt.
"Ik siet op 'e boom fan in sleat, krekt as in kikkert. Dy kikkert woe graech út 'e sleat wei, mar hy koe der noait út komme. Op it lêst, nei gâns muoite, rekke hy der dòch út. Hy kom op in plak tolânne, dêr't er syn eigen bûter en molke net noadich wie."
Dat is ek krekt sa útkom, hwant dat lêste, dat wie ik. 't Is echt sa gebeurd. Wy ha hjir buorkerije hawn.
Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een man brengt samen met de zus van zijn vrouw een bezoek aan een waarzegger. De waarzegger ziet dat de zus het erg moeilijk heeft gehad en voorspelt dat zij binnenkort een vaderloos kind, een meisje, zal baren. Dit komt precies zo uit. De waarzegger voorspelt ook dat de man op een plaats terecht zal komen waar hij zijn eigen boter en melk niet meer nodig heeft. Dit klopt ook, het echtpaar heeft later een eigen boerenbedrijf.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 169, verhaal 13 (archief MI)

Commentaar

29 maart 1967
Das zweite Gesicht

Naam Overig in Tekst

Drachtster    Drachtster   

Durkje    Durkje   

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21