Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ018309

Een sage (mondeling), dinsdag 18 april 1967

Hoofdtekst

Der is us ien formoarde woarn oan 'e Inia-loane (ûnder Garyp). Dat hûs dêr wennet nou Jan Duursma yn.
It bloed, dat dêrby op 'e flier foel, ha se der noait wer útkrije kind. Ek al slagge se in nije planke yn 'e flier, dan komt it bloed dêr wer yn.Onderwerp

SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.    SINSAG 1128 - Unausloschliche Blutflecken.   

Beschrijving

De bloedvlekken van een eerder gepleegde moord kunnen nooit uitgewist worden. Ook al sla je op de plek des onheils iedere keer nieuwe planken in de vloer, de vlekken blijven terugkomen.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 183, verhaal 9 (archief MI)

Commentaar

18 april 1967
Unausloschliche Blutflecken.

Naam Overig in Tekst

Jan Duursma    Jan Duursma   

Naam Locatie in Tekst

Inialoane    Inialoane   

Garyp    Garyp   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21