Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ018502

Een sage (mondeling), vrijdag 21 april 1967

Hoofdtekst

Wytse (van der Meer) en Rinskje wennen yn Burgumerheide. Wytse wie in plezierich man dy't altyd wille hie. Mar dat hâldde samar ynienen op mei Wytse. Hy woarde stil en hy seach altyd mar earnstich. Syn wyfke Rinskje frege him: "Is der hwat?"
"Né," sei Wytse, "hwat soe der wêze?"
Mar hy bleau altyd mar stil en earnstich. Rinskje frege al us wer en us wer, mar hy sei altyd mar, der wie neat.
Mar doe op in kear, nei forrin fan tiid, sei er tsjin Rinskje: "Ik sil 't dy ek wol sizze. It is der nou doch hast oan ta. Wy forlieze aenst twa bern. Ik ha de bigraffenis al sjoen."
Wytse wie mei de helm geboaren. 't Kom krekt sa út lyk as er sein hie.Onderwerp

SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht    SINSAG 0489 - Das zweite Gesicht   

Beschrijving

Een vrolijke man is plotseling erg zwaarmoedig en stil. Hij verzekert zijn vrouw dat er niets aan de hand is, maar blijft somber. Op het laatst vertelt hij zijn vrouw dat ze op het punt staan om twee kinderen te verliezen omdat hij hun begrafenis gezien heeft. Een tijdje later komt het precies zo uit. De man is met de helm geboren en kan dingen die in de toekomst staan te gebeuren voorzien.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 185, verhaal 2 (archief MI)

Commentaar

21 april 1967
Das zweite Gesicht & TM 2901: Helmdragers

Naam Overig in Tekst

Wytse    Wytse   

Wytse van der Meer    Wytse van der Meer   

Rinskje    Rinskje   

Naam Locatie in Tekst

Burgumerheide    Burgumerheide   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21