Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ019504

Een mop (mondeling), dinsdag 23 mei 1967

Hoofdtekst

Jan Hepkes brocht mei 't boatsje boadskippen nei Reahel, Mûntstille, 't Heechhout ensa. Hy ruile dan faek by de boeren aeijen oan 'e boadskippen. Mei dy aeijen kom er dan werom.
Op in kear, doe wied er op 'e weromreis yn 'e Feanster feart.
Doe tocht er: "Hwat fart dêr hyltyd njonken my?" "Ik goed sjen," sei er, "en doe wie dat in grouwe snoek. In kanjer!"
"Ik tocht: - Dû kinst my skoan lûke. Dû hast de lea der wol foar, heite -"
Doe smiet Jan de galgens ôf, dy knope der as in beachje by inoar en dy smiet er de snoek bihindich om 'e nekke.
Doe hied er dy snoek moai foar 't boatsje spand. Sa nou en dan smiet er in aei in eintsje foar him út de feart yn. De snoek skeat der achteroan en friet it op. Sa kom Jan Hepkes maklik op it Fean.
Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Jan Hepkes vertelt hoe hij een snoek zijn bootje laat trekken, in een tuig gemaakt van zijn bretels en gelokt door het ei dat hij geregeld voor de snoek uit gooit.

Bron

Collectie Jaarsma, verslag 195, verhaal 4 (Archief Meertens Instituut)

Commentaar

Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Mûntstille    Mûntstille   

Heechhout    Heechhout   

Feanster    Feanster   

Fean    Fean   

Jan    Jan   

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Jan    Jan   

Naam Locatie in Tekst

Reahel    Reahel   

Mûntstille    Mûntstille   

't Heechhout    't Heechhout   

Feanster feart    Feanster feart   

Fean    Fean   

Rohel    Rohel   

Surhuisterveen    Surhuisterveen   

Hooghout    Hooghout   

Surhuisterveenstervaart    Surhuisterveenstervaart   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21