Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ020908

Een mop (mondeling), zaterdag 01 juli 1967

Hoofdtekst

Jan Hepkes woarde ek wol neamd Jan de Liger.
In kloftsje jongfolk stie us in kear op 'e Feike-draei to Surhústerfean. It gong der om hwa't it bêste lige koe. Dat woun Jan Hepkes fansels.
Hy fortelde: "Ik stie hjir us to fiskjen by de Feanster haven. Doe fangde ik in grouwe snoek. Mar ik koe him der net útkrije. De snoek skuorde en ik skuorde. Mar de snoek woun it. Dat hy luts my de feart yn. Hy hie nochal hwat faert en ik liet my meislepe. Wy wienen oan Readskuorre ta.
Lútsen, de bargekoopman stie op 'e wâl. Ik rôp him ta: 'Lútsen, skutte! skutte!'
Dat die Lútsen en dêr sylden wy moai troch de slûs hinne. Dat gong regelrjocht op it Knjillisdjip oan. Dêr nom er de bocht nei lofts, dat ik tocht: - O deale, sa bilânje wy aenst noch yn 'e Burgermar. - Mar né, by de Skûlenburchster brêge nom de snoek linich de swaei. En dat gong wer kreas nei 't Fean ta. Hwant dêr wenne dy snoek, matte jim tinke.
Hy gong oan 'e kant lizzen. Ik sprong oan wâl en dêr stie ik, mar de angel haw ik der by forspile."


Onderwerp

AT 1960B - The Great Fish    AT 1960B - The Great Fish   

ATU 1960B    ATU 1960B   

Beschrijving

Een man ving een snoek die sterker was dan hij zelf. De snoek trok hem voort door het water.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 209, verhaal 8

Commentaar

1 juli 1967
Bij Van der Kooi meer specifiek: The Great Fish 9 : Man (in boot) door het water getrokken door snoek.
The Great Fish

Naam Overig in Tekst

Jan Hepkes    Jan Hepkes   

Jan de Liger    Jan de Liger   

Feike-draei    Feike-draei   

Fean    Fean   

Readskuorre    Readskuorre   

Raadschuur    Raadschuur   

Lútsen    Lútsen   

Knjillisdjip    Knjillisdjip   

Skûlenburchster    Skûlenburchster   

Naam Locatie in Tekst

Surhústerfean    Surhústerfean   

Surhuisterveen    Surhuisterveen   

Veen    Veen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21