Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ020914

Een mop (mondeling), zaterdag 01 juli 1967

Hoofdtekst

Der wie in faem, dy wie sa goed as blyn. Op in joun soe se in feint ha. Der lei in fyn nuddeltsje by de tafelspoat op 'e flier. Se wie 't mei har mem iens, se hienen dat der mei opsetsin dellein om de feint to forrifeljen.
"Heden mem," sei se, "sjoch, dêr leit in nuddel." Mar de feint hie 't troch. Hy tocht: "Dêr wol 'k in grap mei bileve."
Doe't er dy nachts by har wei gong, strûpte er syn ûnderbroek del en gong mei 't bleate gat op 'e ûnderdoar sitten. Doe tute se him de kont. Se miende dat dat syn gesicht wie.


Onderwerp

AT 1456 - The Blind Fiancée    AT 1456 - The Blind Fiancée   

ATU 1456    ATU 1456   

Beschrijving

Een meisje was zo goed als blind. Op de avond dat haar vrijer zou komen, legde ze een naald op de vloer. Toen hij er was, zei ze 'kijk, daar ligt een naald.' Maar de vrijer had het door. Toen hij die avond wegging, deed hij zijn broek naar beneden en ging met zijn blote kont op de onderdeur zitten. Toen kuste zij hem de kont, ze dacht dat dat zijn gezicht was.

Bron

Corpus Jaarsma, verslag 209, verhaal 14

Commentaar

1 juli 1967
The Blind Fiancée

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21