Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ021210

Een sage (mondeling), zondag 16 juli 1967

Hoofdtekst

Yn Grinslân wenne in man, dy hie in hiele protte jild. Foardat er stoar bigroef er dat yn 'e groun, ergens ûnder in stien. Mar hy die oan duvelskunsten en hy hie it sa dien, dat noait ien dy skat út 'e groun krije koe.
Bigounen se op dat plak to dollen, dan sakke it jild fierder nei ûnderen ta.
Op in kear, foar syn dea, sei er: "Dat jild kin der oars net útkomme as der mat in trije-poatige geit oer hinne springe."
Doe't er dy wurden útspriek sa foar him sels, lei der krekt in skoaijer yn 't strie. Dy hearde dat. De rike man kom to stjerren. Mar net ien dy't it jild út 'e groun krije koe.
Doe oppenearre dy skoaijer him. Hy sei: "As ik de helte der fan ha mei, sil ik it jild sjen to krijen."
Dat wie goed. De skoaijer helle in geit, sloech dêr in poat ôf en dy liet er oer 't plak springe, dêr't it jild forburgen wie. Doe koe er it samar út 'e groun helje.


Beschrijving

Een rijke man begroef zijn geld onder de grond. Hij deed aan duivelskunsten, en zorgde ervoor dat niemand die schat uit de grond kon krijgen. Vlak voor zijn dood hoorde een schooier de man zeggen dat het geld alleen opgegraven kon worden als er een driepotige geit overheen springt. Na de dood van de man kon niemand het geld uit de grond krijgen, alleen de schooier.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 212, verhaal 10

Commentaar

16 juli 1967

Naam Locatie in Tekst

Grinslân    Grinslân   

Groningen    Groningen   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21